Posts Tagged ‘մարս’

ես սիրում եմ … ավելի քան…

Ես սիրում եմ պոմիդոր ավելի շատ, քան վարունգ Ես սիրում եմ Mars ավելի շատ, քան snickers Ես սիրում եմ սպիտակ հաց ավելի, քան սև Ես սիրում եմ խնձոր ավելի, քանի տանձ Ես սիրում եմ բնական հյութ ավելի, քան գազավորված Եթե բանը հասել է նրան, որ ուրիշ ելք չկա, ես սիրում եմ Sprite ավելի, քանի Coca […]